ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ คนเรียนไม่จบกลับมาเรียนต่อ ได้ส่วนลด 50%

ม.รามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด พร้อมเปิดโอกาสให้คนที่ยังเรียนไม่จบ กลับมาสมัครใหม่ ลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50%

วันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนมาตลอด 5 ทศวรรษ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ยังคงมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่

จึงมีโครงการให้ผู้ที่เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาได้กลับเข้ามาเรียน เพื่อสานฝันที่เคยตั้งใจไว้ให้สำเร็จ โดยปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก ม.ร.

โดยมี 9 คณะที่เข้าร่วมการลดค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีกำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ซึ่งคณะที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

Advertisment

ส่วนกลาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใน 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ศิลปกรรมศาสตร์, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะสื่อสารมวลชน และคณะรัฐศาสตร์ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา

โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม-3 กรกฎาคม 2565 สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม-20 มิถุนายน 2565

หรือสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565 ที่ ม.ร. (หัวหมาก) พร้อมกับสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น

Advertisment

ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th