ประยุทธ์ แนะคุณหญิงกัลยา ตามผลหลักสูตรชลกรในวิทยาลัยอาชีวะเกษตร

ประยุทธ์ เปิดสัมมนาบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ย้ำเป็นวาระเร่งด่วน ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศจัดการน้ำใต้ดินบนดินอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน แนะคุณหญิงกัลยา ติดตามผล หลักสูตรชลกรในวิทยาลัยเกษตรฯ ต่อเนื่อง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ “Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life”

พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก

พลเอกประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอบคุณและขอชื่นชมคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดหลักสูตร “ชลกร” ในวิทยาลัยอาชีวะเกษตรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึงการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติในครั้งนี้ เพื่อจะสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นสากล ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย และประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนา

“สำหรับหลักสูตรชลกร เปิดสอนในระดับ ปวส. มีให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี ด้วย และตอนนี้กำลังรับรุ่นที่ 2 อยู่ และขอให้มีการติดตามนักศึกษาเหล่านั้นเมื่อจบไปแล้วจะไปเรียนต่ออะไร ที่ไหนอย่างไร ไปทำงานอย่างไร เพื่อเก็บข้อมูลและหาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น”

พลเอกประยุทธ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างที่สุด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เราได้กำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพย์กรน้ำมาเป็นเข็มทิศในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างยั่งยืน โดยทำอย่างไรให้น้ำที่มีอยู่เพียงพอทั้งน้ำใต้ดินและบนดิน

ขณะเดียวกันระบบประชาธิปไตยต้องรับฟังความเห็นประชาชนในการเห็นชอบทำอะไรก็ตาม วันนี้สิ่งที่ทำอยู่เราจะทำเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะโลกเปลี่ยน หลายอย่างจึงต้องปรับ โดยเฉพาะมีเทคโนโลยีที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเยอะเแยะไปหมด จึงต้องพิจารณาและขยายความเข้าใจกันด้วย โดยจะขับเคลื่อนให้เร็วที่สุด เข้าใจดีว่าทุกประเทศมีปัญหาเรื่องน้ำ โดยเฉพาะวันนี้อากาศเปลี่ยนหลายอย่างก็เปลี่ยน มีปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างบางพื้นที่เคยเจออุทกภัยที่เคยท่วม กลับไปท่วมตรงอื่น สิ่งเหล่านี้อันตรายเราประมาทไม่ได้

ด้าน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และประธานการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ กล่าวว่า ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำที่ ได้ขับเคลื่อนมาตลอด ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) จนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้ทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ประเทศไทยได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในเวทีโลกในการจัดงาน ครั้งนี้

“สำหรับการเรียนหลักสูตรชลกร นั้นจะใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำมาปรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ที่ทันสมัย ต่อจากนี้ไปการเรียนเกษตรจะเป็นเกษตรสมัยใหม่ ทำให้นักเรียนจบออกมาด้วยความรู้ที่ทันสมัย และเป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อมีน้ำแล้วทุกอย่างก็จะตามมา ช่วยให้พึ่งพิงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อมีรายได้แล้วผลที่สืบเนื่องต่อมาคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและอาจกล่าวได้ว่า เกษตรจะนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตทุก ๆ อย่างได้”