IFEC เตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลแพ่ง กรณีขายทอดตลาด “โรงแรมดาราเทวี”

ขายดาราเทวี
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก Dhara Dhevi Chiang Mai

IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสงค์ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง ขอขยายเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ “โรงแรมดาราเทวี” รวม 55 ล้านบาทอีกรอบ หลังศาลยกคำร้อง

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ทางบริษัทได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นครั้งสุดท้าย และ ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้อง

               

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือเป็นครั้งสุดท้าย และขอวางเงินชำระค่าซื้อทรัพย์เพิ่มเติมต่อศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2123/2561 จำนวน 35,000,000 บาท และ ในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2124/2561 จำนวน 20,000,000 บาท ปรากฎว่า ศาลยกคำร้อง

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่เห็นพ้องกับคำสั่งศาล และบริษัทประสงค์จะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

โดยที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เจ้าพนักงานบังกับคดี สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องคัดด้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดึ

ซึ่งศาลแพ่งกำหนดนัดไต่สวนคำร้องเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 และ 22 มีนาคม 2565 อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการวางเงินชำระค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือออกไปอีก 3 เดือน ครบกำหนดในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และ 29 มิถุนายน 2565

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือออกไปอีก เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานบังกับคดี จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งว่าคดีนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีคำสั่งไม่อนุญาตขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ แต่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ส่วนที่เหลือออกไปตามที่ได้แจ้งข้างต้น จึงยกคำร้อง

ต่อมาบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานบังกับคดี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และ ขอให้ศาลแพ่งได้โปรดกรุณามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องขยายระยะเวลาวางเงินค่าซื้อทรัพย์ที่เหลือให้ผู้ร้องได้ชำระเสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2565