2 เดือนไอพีโอ 9 หลักทรัพย์ ทะลุ 9,000 ล้านบาท

ไอพีโอ

สำนักงานก.ล.ต.เผยการระดมทุนเสนอขายไอพีโอ (IPO) ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.พ.66 จำนวน 9 หลักทรัพย์ มูลค่าเสนอขาย 9,750 ล้านบาท สูงกว่าช่วยเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่าเสนอขายที่ 3,043 ล้านบาท

วันที่ 18 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 มีการระดมทุนเสนอขายไอพีโอ (IPO) จำนวน 9 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 9,750.08 ล้านบาท ถือเป็นจำนวนที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มีมูลค่าเสนอขายที่ 3,043.32 ล้านบาท

โดยปี 2566 มีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 10 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ 12 หลักทรัพย์ และมีจำนวน 75 หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง Pre consult ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญและยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนต่อเนื่อง สำหรับการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลรวมสะสมการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสิ้น 2 บริษัท มูลค่า 2,665.23 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีคำขอไอซีโอ (ICO) อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 หลักทรัพย์ และมีคำขอ ICO จำนวน 33 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre -consult นอกจากนี้ การระดมทุนผ่าน Crowdfunding  มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 91 บริษัท มูลค่ารวม 1,945.92 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ทั้งสิ้น 471 ราย มูลค่า 7,201.73 ล้านบาท) การเสนอขายหลักทรัพวงแคบของ SME มีผลรวมสะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 19 บริษัท มูลค่า 271.83 ล้านบาท


สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน (1 ม.ค. 66 – 31 ม.ค. 66) มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 69,516 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสารหนี้ระดับสูง (Investment Grade) 57,903 ล้านบาท และ ตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) 11,613 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2566 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว 1 บริษัท มูลค่า 20,000 ล้านบาท (ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 30 บริษัท มูลค่า 542,669.78 ล้านบาท)