IMPACT โกยรายได้พุ่ง 170% เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลอีก 0.14 บาท

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

IMPACT โชว์สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานพุ่งเกือบ 500% โกยรายได้เพิ่ม 170% หลังเปิดพื้นที่ให้บริการได้ตามปกติ เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล งวดเดือน ม.ค.-มี.ค. 66 อีก 0.14 บาทต่อหน่วย ปิดสมุด 2 มิ.ย. 66 จ่ายประโยชน์ตอบแทน 16 มิ.ย. 66

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (IMPACT) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ว่า กองทรัสต์ฯ มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 963.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 802.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 498.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) รายได้รวม 1,779.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,120.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 170.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกองทรัสต์ฯ สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้ตามปกติ

               

2) ค่าใช้จ่ายรวม 827.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 327.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากการเพิ่มขึ้นของคำใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

– ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ 233.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 176.2 เนื่องจากกองทรัสต์ฯ สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้ตามปกติ

– ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 186.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 187.7 เนื่องจากกองทรัสต์ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

Advertisement

– ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 102.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.6

– ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 171.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติให้จ่ายประโยชน์ระหว่างกาลของกองทรัสต์ฯ สำหรับผลประกอบการเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 จำนวน 207.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.14 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 และกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

Advertisement

โดยกองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2565/2566 ในอัตราหน่วยละ 0.60 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 889.08 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล มีรายละเอียดดังนี้

– ไตรมาสที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2565 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

– ไตรมาสที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2565 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

-ไตรมาสที่ 3 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

– ไตรมาสที่ 4 สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2566 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหน่วย โดยจะจ่ายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566