บลจ.กรุงไทย ย้ำทยอยขายหุ้น STARK จนหมด ไร้ผลกระทบนักลงทุน

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ KTAM

บลจ.กรุงไทย ชี้แจงกรณี STARK แจ้งข่าวส่งงบการเงินรวมและงบการเงินล่าช้ากว่ากำหนด โดยบลจ.ได้ทยอยขายหุ้น STARK เกือบทั้งหมดภายในปี 2565 ซึ่งไม่ส่งผลต่อการลงทุนของนักลงทุนแต่อย่างใด ย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นการบริหารพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า จากเดิม บลจ.กรุงไทย ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน STARK ที่มีความประสงค์ไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ภายหลังจากลงทุนแล้ว STARK ได้เปลี่ยนความตั้งใจที่จะไม่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อ บลจ.กรุงไทย ได้รับทราบข่าวและเห็นว่าบริษัทไม่ทำตามวัตถุประสงค์เดิมที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ จึงทำให้ บลจ.กรุงไทย ตัดสินใจทยอยขายหุ้น STARK เกือบทั้งหมดภายในปี 2565 ซึ่งไม่ส่งผลต่อการลงทุนของนักลงทุนแต่อย่างใด

โดยปัจจุบัน บลจ.กรุงไทย ถือครองเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ของ STARK ซึ่งเป็นสัดส่วนถือครองที่ไม่มีนัยสำคัญ (เป็นการได้มาตามสิทธิในอดีตโดยไม่มีต้นทุน)

               

บลจ.กรุงไทย ขอยืนยันให้นักลงทุกท่านเชื่อมั่นว่า การบริหารพอร์ตการลงทุนของ บลจ.กรุงไทยนั้น คำนึงถึงความเสี่ยงทั้งในด้านการกระจายการลงทุน ความผันผวนของราคา และปริมาณการซื้อขายของหุ้นแต่ละตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดไว้

ตลอดทั้งยังมีการติดตามข่าวสารและผลการดำเนินการของบริษัทที่ลงทุนเป็นประจำ โดยยึดผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นหลัก พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร บลจ.จะยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ และคัดสรรสิ่งที่ดีโดยคำนึงถึงนักลงทุนอยู่เสมอ