ธอส. แจ้งยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม “เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกู้เงิน-เปลี่ยนดอกเบี้ย”

ธอส.

ธอส. แจ้งยกเลิกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  “ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกู้เงินทุกกรณี-เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย” มีผลตั้งแต่ 7 ก.ค.2566

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 รายงานจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่า ธนาคารได้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมรายการที่มีการยกเลิก ได้แก่

               

1.ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้เงินทุกกรณี หลังจากทำนิติกรรมแล้ว ดังนี้

-ลดวงเงิน

-เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้

-เปลี่ยนแปลงระยะเวลากู้

-เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การกู้

-เปลี่ยนแปลงหลักประกัน

2.ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ธอส.