สมาคมประกันฯ ร่วมระดมความเห็น แผนแม่บท PDPA ปี 2567-2570

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ พ.ศ. 2567-2570

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มุมมองอุตสาหกรรมประกันภัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับมุมมองความท้าทายในการดำเนินธุรกิจประกันภัย

และความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางรัฐบาลสำหรับการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย

โดยมีผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้แทนจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และผู้แทนจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ พ.ศ. 2567-2570 ในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปทบทวนมาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

Advertisment

ให้เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)