กรุงศรีฯ-ไทยฮอนด้า ใช้ EV Bike ในองค์กร สู่การลดคาร์บอนฯปี 2573

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมมือ บริษัท ไทยฮอนด้า เดินหน้าสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า EV Ecosystem นำรถจักรยานยนต์พลังงานทางเลือกใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารภายในปี 2573

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมกรุงศรีมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของประชาคมโลก การร่วมมือกับไทยฮอนด้าในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงาน มุ่งสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารภายในปี 2573 ตามที่ได้กำหนดไว้

อีกทั้ง ยังเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรุงศรี เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ทั้งสองบริษัทบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

               

ขณะเดียวกัน ก็ช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับตลาด EV BIKE และผลักดันทำให้เกิดระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นจริง สนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ด้านนายชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ไทยฮอนด้าได้พัฒนา EV Ecosystem มาอย่างต่อเนื่องโ ดยการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสถาบันการเงินชั้นนำอย่างธนาคารกรุงศรี ในฐานะพันธมิตรใหม่ที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีแนวคิดที่สอดคล้องกันกับทางฮอนด้าที่มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมยั่งยืน เป็นที่มาของการพัฒนาและใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยเริ่มจากในองค์กรต่อยอดขยายไปสู่ EV Ecosystem รูปแบบใหม่ของสังคมไทย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กรุงศรีได้ดำเนินการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า รุ่น BENLY e: เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการรับ-ส่งเอกสารของกรุงศรีทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า รุ่น BENLY e: รองรับเทคโนโลยีการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (SWAP) ทำความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถวิ่งได้ในระยะทาง 78 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

นายบุนเซอิ โอคุโบะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรี พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของลูกค้าไทย ฮอนด้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กรุงศรีพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การลงทุนและการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ

รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน (ESG Finance) อย่างครบวงจรแก่โครงการพลังงานทางเลือก เพื่อสนับสนุนลูกค้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป ตอกย้ำความเป็นผู้นำธนาคารพันธมิตรที่กลุ่มธุรกิจไว้วางใจอย่างแท้จริง

จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีที่จะทำให้พันธกิจด้าน ESG เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังพร้อมให้ความร่วมมือและการสนับสนุนพันธมิตรและลูกค้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย และขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป