ก.ล.ต.เฮียริ่งขยายลดหย่อนค่าฟี 3 ปี ไฟลิ่งที่เปิดข้อมูล “คาร์บอนฟุตพรินต์”

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการขยายเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมยื่นไฟลิ่งเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปอีก 3 ปี

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน ที่จ้างผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ในระยะแรก โดยออกประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สม. 18/2564

เรื่อง มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในปี 2566 นั้น

               

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ก.ล.ต.จึงเห็นควรเสนอขยายระยะเวลาและขอบเขตมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบไฟลิ่ง และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีสำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการจ้างผู้ทวนสอบในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ออกไปอีก 3 ปี (ปี 2567-2569) โดยขอบเขตการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ด้วย

“เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น่าเชื่อถือ”

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทนำมาขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบและที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี

ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมต่อหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=948 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail : [email protected] จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566