ธปท.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ กนส.ใหม่ มีผล 1 พ.ย.เป็นต้นไป

ธปท.

ธปท.ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน หรือ กนส. แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 5 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย.นี้เป็นต้นไป

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมได้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

               

โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

1. นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์
2. นายนพดล เภรีฤกษ์
3. นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
4. นายสุภัค ศิวะรักษ์
5. นายอายุสม์ กฤษณามระ