คลังคาดแบงก์รัฐร่วมทุนตั้งบริษัทบริหารหนี้ เริ่มได้ภายในไตรมาสแรกปี’67

แก้หนี้

คลังคาด ธปท.ประกาศเกณฑ์ร่วมทุนจัดตั้ง JV AMC แก้ไขปัญหาหนี้ ระยะแรก ช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารก่อนจะขยายความช่วยเหลือลูกหนี้ SFIs จ่อเริ่มไตรมาส 1/67

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 รับทราบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) (Joint Venture Asset Management Company : JV AMC) ภายใต้แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ

ซึ่งจะทำให้ SFIs สามารถร่วมลงทุนจัดตั้ง บบส. และโอนหนี้บางส่วนของ SFIs ไปยัง JV AMC และเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือตัดหนี้บางส่วนให้กับลูกหนี้นั้น

ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างการพิจารณาออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการร่วมลงทุนของ SFIs และ บบส. ในการจัดตั้ง JV AMC โดยคาดว่าจะสามารถออกประกาศได้ภายในเดือนมกราคม 2567 นอกจากนี้ ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการหารือเพื่อร่วมทุนจัดตั้ง JV AMC กับ บบส. ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง JV AMC

ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2567 โดยในระยะแรกจะเริ่มช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินก่อน และจะขยายความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ของ SFIs อื่นในระยะต่อไป

กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ของ SFIs มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขหนี้ทั้งระบบอย่างบูรณาการให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน


นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดูแลและช่วยเหลือประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน ปัจจุบัน ธนาคารออมสินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย (MRR) จากเดิมร้อยละ 6.995 ต่อปี เหลือร้อยละ 6.845 ต่อปี มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกหนี้ตามนโยบายดังกล่าว