ยื่นภาษี 2567 ล่าช้า-ไม่ได้ยื่น ต้องทำยังไง โดนลงโทษอะไรบ้าง

ยื่นภาษี

เปิดเงื่อนไข หากยื่นภาษี 2567 ล่าช้าไม่ทันตามที่กำหนด-ไม่ได้ยื่นภาษี ต้องทำอย่างไร กรมสรรพากรมีบทลงโทษอะไรบ้าง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. โดยผู้ยื่นแบบเอกสารหรือกระดาษผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งใกล้บ้าน ยื่นได้ถึงสิ้นเดือน มี.ค. ส่วนการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ให้ถึงวันที่ 9 เม.ย. 2567

สำหรับประชาชนที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบและยังไม่ได้ยื่น อาจด้วยการติดภารกิจหรือหลงลืม หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถยื่นภาษีได้ทันเวลา ทางกรมสรรพากรก็ได้เปิดโอกาสให้แก้ตัว พร้อมกับบทลงโทษโดยการเสียค่าปรับ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไร สรุปมาให้ดังนี้

ยื่นภาษีไม่ทันทำอย่างไร

บุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ แต่ยื่นไม่ทันเวลาที่กำหนด จะต้องไปยื่นด้วยตนเองอีกครั้งที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยจะต้องเตรียมเอกสารประกอบไปด้วย ดังนี้

  • แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
  • เอกสารยืนยันสิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)

นอกจากเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษีแล้ว จะต้องเตรียมเงินเพื่อชำระเงินภาษี และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามกฎหมายสรรพากร ดังนี้

ยื่นเกินกำหนดปรับ 2,000 บาท

กรมสรรพากร ระบุว่า เตือนเรื่องค่าปรับกรณียื่นแบบเมื่อพ้นกำหนดเวลา ดังนี้

บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

  • ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้

ทั้งนี้ หากไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเพียงค่าปรับอย่างเดียว

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ มีเงื่อนไขการชำระเงินและเสียค่าปรับดังนี้

  • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
  • กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

จงใจไม่ยื่นแบบ มีโทษปรับ-เสียเงินเพิ่ม

หากตั้งใจละเลยไม่ยื่นแบบภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ รวมถึงต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ ตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี โดยเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

จงใจแจ้งข้อความ-แสดงหลักฐานเท็จ ฉ้อโกง

กรณีที่ผู้มีรายได้ได้ยื่นแบบภาษี และจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ หรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท และเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ


ทั้งนี้ ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ ตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี โดยเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน