ส่องบริษัทดังแจ้งงดจ่ายเงินปันผลปี’66 “BTS-บริษัทในเครือ-ร่วมทุน” แห่ประกาศยกแผง

งดจ่ายเงินปันผล

บริษัทชื่อดังแห่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลปี 2566 กลุ่ม BTS “บริษัทในเครือ-บริษัทร่วมทุน” แจ้งงดยกแผง”เคอรี่ เอ็กซ์เพรส-เจมาร์ท-ซิงเกอร์” ขาดทุนระนาว “ASIA-ZICA” งดจ่าย ฟาก “ธนาคารไทยเครดิต” บจ.น้องใหม่เพิ่งเข้าตลาดหุ้น ขอนำเงินไปลงทุนขยายพอร์ตสินเชื่อ-ระบบไอที

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) หลายแห่งที่แจ้งงบการเงินกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ก็มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลกัน ซึ่งพบว่าบริษัทชื่อดังหลายแห่งประกาศงดจ่ายเงินปันผล หลังจากผลประกอบการปี 2566 ออกมาไม่ค่อยดี หรือบางแห่งก็ขาดทุนสุทธิ

โดยบริษัทชื่อดังที่มีการแจ้งงดจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

1.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

โดย BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.พ. งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานงวดวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2566

ซึ่งก่อนหน้านี้ BTS แจ้งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2566/67 มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 4,762 ล้านบาท ขณะที่ผลดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2566/67 BTS บันทึกขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 5,277 ล้านบาท

สาเหตุหลักมาจาก (1) ผลกระทบจากการรับรู้รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน KEX หรือ บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (2) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในแรบบิท โฮลดิ้งส์ และ JMART หรือ บมจ.เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รวมถึงส่วนแบ่งขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนใน KEX และ (3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

2.บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI

โดย VGI ที่มี BTS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.พ. งดจ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลดำเนินงานงวดวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2566

ก่อนหน้านี้ บริษัทแจ้งว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 3,339 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,947 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก KEX และ Jaymart

3.บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER

โดย SINGER แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ก.พ. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมในบัญชี ณ ธ.ค. 2566

4.บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART

โดย JMART แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ก.พ. มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

5.บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX

โดย KEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานของปี 2566

6.บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA

โดย ASIA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ก.พ. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566

7.ธนาคารไทยเครดิต หรือ CREDIT

โดย CREDIT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 14 ก.พ. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 179,567,531 บาท โดยการกันเงินสำรองดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 3,591,350,607 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 569.398,313 บาท

และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากธนาคารมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนในการขยายพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้นับกำไรคงเหลือจากการจัดสรรตามกฎหมายเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคารตามข้อบังคับธนาคาร

8.บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZICA

โดย ZICA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 ก.พ. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2566