ยื่นภาษีปี 2567 หมดเขตเมื่อไหร่ ยื่นไม่ทันต้องทำอย่างไร

ยื่นภาษี

ยื่นภาษีปี 2567 ได้ถึงวันไหน หมดเขตเมื่อไหร่ ยื่นไม่ทันต้องทำอย่างไร กรมสรรพากรมีบทลงโทษอะไรบ้าง พร้อมเผยวิธีแก้ไข

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ซึ่งการยื่นภาษีมีด้วยกัน 2 วิธีโดยมีระยะเวลาในการระบุไว้ดังนี้

– ยื่นภาษีด้วยตนเองแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งใกล้บ้าน ยื่นได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567

– ยื่นภาษีเงินได้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th จนถึงวันที่ 9 เม.ย. 2567

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบหรือยื่นไม่ทันเวลาที่กำหนด ทางกรมสรรพากรได้กำหนดบทลงโทษ และจะต้องชำระภาษีย้อนหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยื่นภาษีไม่ทันทำอย่างไร

บุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ แต่ยื่นไม่ทันเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี จะต้องไปยื่นด้วยตนเองอีกครั้งที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยจะต้องเตรียมเอกสารประกอบไปด้วย ดังนี้

– แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90

– หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

– เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

– เอกสารยืนยันสิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)

นอกจากเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษีแล้ว จะต้องเตรียมเงินเพื่อชำระเงินภาษี และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามกฎหมายสรรพากร ดังนี้

ยื่นเกินกำหนดปรับ 2,000 บาท

กรมสรรพากร ระบุว่า เตือนเรื่องค่าปรับกรณียื่นแบบเมื่อพ้นกำหนดเวลา ดังนี้

บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

– ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้

ทั้งนี้ หากไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเพียงค่าปรับอย่างเดียว

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ มีเงื่อนไขการชำระเงินและเสียค่าปรับดังนี้

– กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

– กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

จงใจไม่ยื่นแบบ มีโทษปรับ-เสียเงินเพิ่ม

หากตั้งใจละเลยไม่ยื่นแบบภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ รวมถึงต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ ตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี โดยเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

จงใจแจ้งข้อความ-แสดงหลักฐานเท็จ ฉ้อโกง

กรณีที่ผู้มีรายได้ได้ยื่นแบบภาษี และจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ หรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท และเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ

ทั้งนี้ ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ ตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี โดยเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน