คลัง ขีดเส้นรัฐวิสาหกิจ เซ็นสัญญาลงทุนภายใน มี.ค. กระตุ้นช่วงงบปี’67 ยังไม่ออก

คลัง สั่งรัฐวิสาหกิจ เร่งลงทุนช่วงงบปี 2567 ยังไม่ออก ขีดเส้นเดือนมีนาคม
เผ่าภูมิ โรจนสกุล

คลังสั่งรัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนช่วงงบฯ ปี 2567 ยังไม่ออก ขีดเส้นเดือนมีนาคมเซ็นสัญญาให้เสร็จ เลี่ยงเบิกจ่ายงบฯลงทุนกระจุกตัวในไตรมาสสุดท้าย เผยมีกรอบงบฯลงทุนกว่า 240,000 ล้าน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจว่า กระทรวงการคลังเห็นถึงความจำเป็นของการเติมเม็ดเงินลงสู่ระบบในช่วงที่งบฯปี 2567 ล่าช้า ซึ่งประเทศขาดแรงผลักทางการคลัง โดยรัฐวิสาหกิจเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เพราะมีกรอบงบฯ ลงทุนถึงกว่า 240,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงออกมาตรการให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังนี้

1.กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายงบฯ ลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

2.ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึงเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 2567 สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

3.ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือน ม.ค. 2567-มิ.ย. 2567 (Front-Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของเบิกจ่ายงบฯ ลงทุนในไตรมาสสุดท้าย

4.ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินปรับปรุงงบฯ ลงทุนระหว่างปี 2567 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 2567