หุ้นโรงพยาบาลประกาศจ่ายเงินปันผล เช็กเลยที่ไหนจ่ายอัตราสูงสุด

หุ้นโรงพยาบาล

ส่องหุ้นโรงพยาบาล ทยอยประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตรวจสอบเลยที่ไหนจ่ายเท่าไหร่บ้าง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) หลายแห่ง เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลดำเนินงานปี 2566 กัน โดยสำหรับหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล มีหลาย บจ.ที่ประกาศแล้ว ดังต่อไปนี้

 BH จ่ายหุ้นละ 4.50 บาท

บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ก.พ. มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,580 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,073 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ จำนวน 3.15 บาทต่อหุ้น

(สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) รวมเป็นจำนวนเงิน 2,507 ล้านบาท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มี.ค. 2567 กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 13 มี.ค. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน

 BDMS จ่าย 0.70 บาท/หุ้น

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ก.พ. มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 11,124 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 5,562 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มี.ค. 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มี.ค. 2567) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เม.ย. 2567 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

THG เคาะจ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) คณะกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 381.36 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 กำหนดจ่ายเงินภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)

 PR9 จ่ายอัตรา 0.30 บาท/หุ้น

บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ก.พ. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 235,890,000 บาท คิดเป็น 42.28% ของกำไรตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 2567 จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พ.ค. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น