MORE ชวดเพิ่มทุนจดทะเบียนกว่า 1,000 ล้าน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติตั้งแต่วาระแรก

MORE

MORE จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,076.51 ล้านบาท เผยครบองค์ประชุม แต่ผู้ถือหุ้นโหวตไม่ผ่านตั้งแต่วาระแรก “ลดทุน”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้น 108,728,174 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 92 ราย รวมจำนวนหุ้น 5,117,819.661 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 98 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 5,226,547,835 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 72.8261 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 9, 956,157.70 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 199,123,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน แต่เนื่องจากวาระที่ 1 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 จึงไม่ได้รับการนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งวาระที่ 2 เป็นเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,076,512,266.15 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,530,245,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 14,353,496,882 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (MORE-W3) จำนวน 7,176,748,441 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รายงานข่าวก่อนหน้านี้แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งเตือนผู้ถือหุ้น MORE ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลมีข้อจำกัดและมีความเสี่ยงจาก Dilution Effect หลังจาก MORE แจ้งว่าจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,076.51 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 358.84 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,435.35 ล้านบาท