พิชัย ชุณหวชิร โอนหุ้น “บางจาก” 4.5 แสนหุ้น ผ่าน บล.เอเซียพลัส

พิชัย ชุณหวชิร
พิชัย ชุณหวชิร

“พิชัย ชุณหวชิร” โอนหุ้น “บางจาก” จำนวน 4.5 แสนหุ้น ทำรายนอกตลาดผ่านโบรกเกอร์ “เอเซียพลัส”

วันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) โดยนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) โดยพบว่าเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2567 ได้ดำเนิน “โอนหุ้น” BCP ออกจากพอร์ตทั้งหมดจำนวน 450,000 หุ้น โดยทำรายการนอกตลาดผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567 ในการประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (บอร์ด ตลท.) ได้มีมติเลือกนายพิชัย ชุณหวชิร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 18 แทนนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

พร้อมทั้งได้มีมติเลือกนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567