BEYOND แจ้งตลาดหุ้น ในฐานะคู่สัญญาซื้อขาย “กากแคดเมียม”

BEYOND แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมช่วยเหลือจัดการ “กากแคดเมียม” ยันบริษัทเป็นเพียงคู่สัญญากับ “เจแอนด์บี” ตามสัญญาซื้อขายฉบับลงวันที่ 30 พ.ค. 66 เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการประกอบกิจการ

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEYOND รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้มีจดหมายเลขที่ BEYOND/BKK-BS-045/2567 เรื่อง ชี้แจงกระแสข่าวเกี่ยวกับการขนย้ายและจัดเก็บกากแคดเมียมของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2567

เพื่อชี้แจงว่าบริษัทเป็นเพียงคู่สัญญากับบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด (เจแอนด์บี) ตามสัญญาซื้อขายกากแคดเมียม ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น และบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมกับการประกอบกิจการของเจแอนด์บีแต่อย่างใดนั้น

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทตระหนักถึงความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมยุติ หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อคลายความกังวลของสาธารณชน

อนึ่งบริษัทจะจัดให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายกากแคดเมียมดังกล่าว ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการยุติหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมบริษัทจะเรียนให้ทราบต่อไป

Advertisment

ทั้งนี้ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เมื่อ 5 ตุลาคม 2564