บริษัทย่อย PTG ตั้งบริษัทใหม่ “โกซับเวย์” ลุยธุรกิจร้านอาหาร

PTG

พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) แจ้งบริษัทย่อย ตั้งบริษัทใหม่ “โกซับเวย์” ลุยประกอบธุรกิจร้านอาหาร ถือหุ้นใหญ่สุด 99.80%

วันที่ 22 เมษายน 2567 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท โกลัค จำกัด (GL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (GFA) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
จำนวน 1 แห่ง เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร คือ บริษัท โกซับเวย์ จำกัด (GS)

บริษัท โกซับเวย์ จำกัด จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยโกลัค ถือหุ้นใน โกซับเวย์ จำนวน 998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน GS และจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายในเดือนเมษายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

ขณะที่ คณะกรรมการบริษัท โกซับเวย์ มีดังนี้

Advertisment
  1. นายรังสรรค์ พวงปราง (กรรมการที่เป็นตัวแทนของ GL)
  2. นางสาวสาวิตรี ตันตระอำไพ (กรรมการที่เป็นตัวแทนของ GL)
  3. นางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 PTG แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัท โกลัค จำกัด (“GL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ดำเนินการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขภายใต้สัญญาให้สิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ในประเทศไทย กับ บริษัท ซับเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี. จำกัด (“SIBV”) อย่างครบถ้วนแล้ว

โดยบริษัท ซับเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี. จำกัด ได้ออกหนังสือรับรองฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ยืนยันว่า บริษัท โกลัค จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ของซับเวย์ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป