คลังออกกฎกระทรวง ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันไบโอดีเซลใหม่

ขุนคลังออกกฎกระทรวง ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันไบโอดีเซลใหม่ มีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามไว้ ณ วันที่ 14 พค. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (15 พ.ค.) ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลดังกล่าว อันจะเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอีกทางหนึ่ง


คลิกดูรายละเอียดที่นี่