AOT ขยายมาตรการเลื่อน/ลด “ค่าเช่า-ค่าผลประโยชน์” อุ้มสายการบินอีก 5 เดือน

สายการบิน-สนามบิน
แฟ้มภาพ

บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT เคาะขยายเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินที่ใช้บริการ 6 สนามบิน เจอผลกระทบ “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” เลื่อน/แบ่งชำระ “ค่าเช่า-ค่าผลประโยชน์ตอบแทน-ค่าบริการ” ยกแผงอีก 5 เดือน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดในการจำกัดและควบคุมการเดินทางอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารลดลงอย่างมาก ทำให้ผู้ประกอบการและสายการบินไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ได้รับผลกระทบในการประกอบกิจการและขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งผู้ประกอบการและสายการบินได้มีหนังสือขอให้ ทอท.พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือออกไปอีก เพื่อให้ยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้ต่อไป ประกอบกับภาครัฐได้มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงบริษัทจดทะเบียน เพื่อพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยพยุงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมาตรการเพิ่มสภาพคล่องให้กับคู่ค้า เช่น การขยายระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ หรือการลดระยะเวลาการชำระหนี้ เป็นต้น

Advertisement

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระและการแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) สำหรับท่าอากาศยานในความดูแลของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) เพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับค่าผลประโยชน์ตอบแทน แบ่งเป็น (1.1) ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2563 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 23 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ (1.2) ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 17 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ

Advertisement

ขณะที่ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) แบ่งเป็น (2.1) ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2563 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 23 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ (2.2) ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 17 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ

2. อนุมัติการแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) สำหรับงวดที่ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระ โดยไม่ถือว่าเป็นการชำระล่าช้า

3. ผู้ประกอบการและสายการบินที่เคยได้รับสิทธิ์การเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) เพิ่มเติม จาก ทอท.แล้ว หากประสงค์จะรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระและการแบ่งชำระ จะต้องทำหนังสือเพื่อร้องขอการรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระและการแบ่งชำระฉบับใหม่ให้แก่ ทอท.

Advertisement

4. ทอท.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามรายละเอียดข้างต้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือมีการเปิดน่านฟ้าก่อนการคาดการณ์ไว้