เดอะวันประกันภัย แจ้งเคลียร์เคลมโควิดจบ 10 ก.ย. จ่ายไปแล้ว 200 ราย

เดอะวันเคลียร์

เดอะวันประกันภัย แจ้งเคลียร์ปมจ่ายเคลมโควิดจบ 10 ก.ย.นี้ หลังจ่ายไปแล้ว 200 ราย จากที่ร้องเรียนไปยัง คปภ. 700 เรื่อง

วันที่ 9 กันยายน 2564 บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อสินทรัพย์ประกันภัย) รายงานความคืบหน้าการจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 ว่า ปัจจุบันมีร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กว่า 700 เรื่อง

ทางบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 200 ราย และจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ยังค้างอยู่ดังกล่าวทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 (กรณีที่ตรวจสอบเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วพบว่าไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเช่นกัน) ทั้งนี้ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 10 กันยายน 2564

โดยบริษัทได้แจ้งรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไปยังสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยผ่านทางนายกสมาคมฯ กรณีที่ผู้เอาประกันซื้อประกันผ่านนายหน้าที่ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อติดขัดเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านนายหน้าอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

สำหรับช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน COVID-19 นั้น สำหรับท่านที่จัดส่งเอกสารมาทางอีเมล์ก่อนหน้าวันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัทยังคงยึดถือตามอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมา ทั้งนี้ช่องทางอีเมล์ดังกล่าวได้มีการแจ้งยกเลิกไป อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านความชัดเจนของเอกสาร, บางท่านส่งซ้ำหลายอีเมล์, ส่งแยกเอกสารแต่ละรายการแยกเป็นหลายอีเมล์ และเพื่อป้องกันการสูญหายตกหล่นของเอกสาร และสะดวกรวดเร็วต่อการเร่งดำเนินการพิจารณาเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทจึงได้ยกเลิกช่องทางการจัดส่งเอกสารทางอีเมล์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมแก่ผู้ที่มาติดต่อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ ซอยรัชดา 26 บริษัทได้จัดสถานที่รองรับเพิ่มเติม โดยมีเต็นท์บังแดด เก้าอี้พักคอย และจุดบริการรับบัตรคิวและเรียกคิว โดยในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 บริษัทได้ทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดและ Cashier Cheque ให้ทันที

สำหรับท่านที่ยื่นเอกสารเรียกร้องสินไหมทดแทนมาตั้งแต่เดือน 5, 6, 7 และเอกสารครบถ้วนถูกต้องไปแล้วจำนวนกว่า 150 ราย ทั้งที่ถึงกำหนดวันจ่ายรอบวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ตกหล่นนำเงินโอนเข้าบัญชีไม่ได้ เช่น เลขบัญชีไม่ถูกต้อง), รอบกำหนดวันจ่าย 3-17 กันยายน และสำหรับท่านที่บริษัทจัดเตรียม Cashier Cheque ไว้แล้วในวันดังกล่าวอีกจำนวนกว่า 300 ราย แต่ไม่ได้มารับด้วยตนเอง บริษัทก็ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าให้ผ่านระบบ media clearing ทั้งหมดในวันที่ 4-5 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่านที่ยังเดินทางมาติดต่อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ ซอยรัชดา 26 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 บริษัทก็ยังจัดสถานที่รองรับไว้เหมือนเดิม แต่จะทำการให้กำหนดวันจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อรอโอนเงินเข้าบัญชีแทนการจ่ายเป็นเงินสดและ Cashier Cheque ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและการกระจายของโรค

“บริษัทต้องขออภัยในความล่าช้าในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ อันเนื่องมาจากปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลาย 100 เท่าในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ทำให้ระบบการบริการสินไหมเดิมที่ทางบริษัทได้จัดรองรับไว้ไม่เพียงพอต่อการรองรับอัตราเร่งของจำนวนผู้ติดเชื้อของประเทศและอัตราการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างทันการ

แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทก็มิได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการเร่งจัดกระบวนการจัดการสินไหมรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ตั้งแต่ที่พิจารณาเล็งเห็นการคาดการณ์ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งตามมาตรการที่ได้ดำเนินการมาแล้ว บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถจัดการการเรียกร้องสินไหมและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงรองรับตัวเลขการติดเชื้อที่คาดการณ์ในอนาคตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจ่ายสินไหมทดแทนได้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด”


ส่วนการปรับปรุงกระบวนการเรียกร้องสินไหมประกันภัยโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้

1.บริษัทได้จัดทำ Checklist เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีต่างๆ (โดยเป็นไปตามข้อกำหนดประกาศคำสั่งนายทะเบียนฯ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแก้ไขปัญหาการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน เนื่องด้วยก่อนหน้านี้มีการยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านทางหลายช่องทาง

เช่น ผ่านนายหน้า/ตัวแทน ทำให้รายการเอกสารที่แจ้งลูกค้าอาจมีการตกหล่นและสื่อสารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ทางออนไลน์
ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อ Online ต่างๆ ของบริษัทตามตัวอย่างด้านล่าง Facebook : The One Insurance หรือ Website : https://www.asset.co.th/product.php? id=18

2.บริษัทได้จัดให้มีพื้นที่จุดรับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 เฉพาะกิจ ที่สนามฟุตซอล Super Star Arena (Superkick) ซอยลาดพร้าว 80 เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถกว่า 200 คัน มีพื้นที่รองรับผู้มาติดต่อได้วันละกว่า 200 ราย ลดการแออัดในการมาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ โดยมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

โดยผู้ที่มาติดต่อที่จุดบริการนี้ จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น กรณีที่เอกสารครบถ้วน ผู้มาติดต่อจะได้รับกำหนดวันที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนแจ้งให้ทราบทันที (ทั้งนี้เอกสารต้องนำกลับมาตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง หากเอกสารถูกต้องผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์/ผู้รับมอบอำนาจ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามวันที่กำหนดหรือเร็วกว่าวันที่กำหนดไว้ โดยจะมี SMS แจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาภายใน 3 วัน) ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 https://goo.gl/maps/G5FkEJTURhRuJN2L7

3.ได้มีการจัดทำ Q&A สำหรับคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในกรณีต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อ Online ต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งติดประกาศไว้ที่จุดรับเอกสารซอยลาดพร้าว 80 และสำนักงานใหญ่ด้วย

4.บริษัทได้จัดเพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยเฉพาะ ได้แก่ เลขหมายโทรศัพท์ 4-Digit Hotline 1729 กด 7 (24/7), ช่องทาง Line Official Account @ONE_COVID โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถามต่างๆ, ติดตามสถานการณ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, ประสานงานส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีเอกสารตกหล่น, ไม่ชัดเจน, แจ้งกำหนดวันที่จ่ายค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆ กว่า 30 ท่าน

ช่องทาง Inbox Facebook Chat (กล่องข้อความเฟซบุ๊ก) The One Insurance ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ