คปภ.สั่ง “เดอะวันฯ” หยุดรับประกันชั่วคราว ขีดเส้นตาย 15 วัน แก้ไขฐานะการเงิน

บอร์ด คปภ.สั่ง “เดอะวันประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว ขีดเส้นตายแก้ไขฐานะการเงินภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนด คปภ.จะดำเนินการตามมติบอร์ดที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 ต่อไป

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเดอะวันประกันภัยได้ยื่นคำขอผ่อนผันมาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน  COVID-19 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในระหว่างที่บริษัทได้รับการผ่อนผันตามประกาศ คปภ.นั้น ได้ปรากฏหลักฐานว่า

สะพัด คปภ.เตรียมสั่ง “เดอะวันฯ” หยุดรับประกัน หลังผู้ถือหุ้นไม่เพิ่มทุน
คปภ.ส่งเจ้าหน้าที่คุม “เดอะวันประกันภัย” ป้องกันถ่ายเททรัพย์สิน

บริษัทเดอะวันประกันภัย 1.มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสำรองตามมาตรา 23 และจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา 27/5 ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่ผู้เอาประกันได้

นอกจากนี้ คปภ.ได้รับแจ้งจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 มีมติเอกฉันท์ไม่เพิ่มทุน แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงินของบริษัท

เดอะวันประกันภัยแจ้งปิดปรับปรุงชั่วคราว มีปัญหาสภาพคล่อง

2.จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 36 และมาตรา 37(11) แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประกอบกับประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย อีกทั้งยังมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินการของบริษัท

3.บริษัทได้ปิดประกาศหน้าบริษัทเมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 อยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่อง โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนจำนวนมาก ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 โดยจากข้อเท็จจริงพบว่าบริษัทเดอะวันประกันภัยมีลักษณะอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน เป็นไปตามที่มาตรา 52 วรรคหนึ่ง ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 กำหนดไว้

ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาการเงินและการดำเนินการของบริษัทเดอะวันประกันภัยอย่างรอบด้าน คปภ.จึงมีคำสั่งให้บริษัทเดอะวันประกันภัย ดังนี้

1.หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว

2.แก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดใน 15 วันนับแต่วันได้รับคำสั่ง

3.ให้บริษัทเปิดทำการติดต่อประชาชนทุกวันตามประกาศ คปภ.ว่าด้วยการกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


4.จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่น หมายเลขกรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกัน จำนวนเงินที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม และจัดส่งรายงานให้ คปภ.ทุกวันทำการนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง และให้บันทึกรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี คำนวณและดำรงเงินสำรองประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

5.เร่งรัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้ครบถ้วนภายในระยะเวลากำหนด

6.ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทุกวันทำการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยตามมาตรา 54 ให้ คปภ.มีคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันภัยชั่วคราว และห้ามไม่ให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทสั่งจ่ายเงินของบริษัท หรือทำการเคลื่อนย้ายหรือขายทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามปกติ

ทั้งนี้หากบริษัทเดอะวันประกันภัยไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงานตามคำสั่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด คปภ.จะดำเนินการตามมติ คณะกรรมการ คปภ.(บอร์ด) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 ต่อไป และหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ คปภ.ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

เลขาธิการ คปภ.กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ต้องมอนิเตอร์ก่อนว่าภายใน 15 วัน ตามที่ คปภ.มีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน ทางบริษัทเดอะวันประกันภัยจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ในทุกวัน เพื่อประเมินความชัดเจน และดูว่ายอดเคลมคงค้างของกรมกรมธรรม์ประกันภัยโควิดมีมากน้อยแค่ไหน ก่อนพิจารณาใช้มาตรการสูงสุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ