OR เตรียมจัดตั้ง 2 บริษัทย่อยในกัมพูชา เสริมความมั่นคงธุรกิจ

OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมจัดตั้งบริษัทย่อยในกัมพูชาอีก 2 บริษัท หวังเพิ่มความสามารถการแข่งขัน-เสริมความมั่นคงธุรกิจ

วันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ OR เมื่อวันที่ 27 เมยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ PTT (Cambodia) Limited (PTTCL)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ OR ถือหุ้น 100% ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ซึ่งจะจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ทุนจดทะเบียนเบื้องต้นรวมไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยวัดถุประสงค์การลงทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงสำหรับการดำเนินธุรกิจระยะยาวของ OR ในประเทศกัมพูชา โดย PTTCL มีสัดส่วนในบริษัทย่อย ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคาดว่จะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2565