สินมั่นคง “ศาลล้มละลาย” รับคำคัดค้านฟื้นฟูกิจการทุกฉบับก่อน 12 ส.ค.

ศาลล้มละลายกลาง แจ้งเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยโควิด “สินมั่นคงประกันภัย” จะรับคำคัดค้านฟื้นฟูกิจการทุกฉบับก่อนวันที่ 12 ส.ค.65 พร้อมแจงคําคัดค้านมิใช่การใช้สิทธิเพื่อขอรับชําระหนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศาลล้มละลายกลาง รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ/2565 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ ตามที่ศาลล้มละลายกลางชี้แจงขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการยื่นคําคัดค้านในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ตามข่าวประชาสัมพันธ์ศาลล้มละลายกลางลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น

เนื่องจากปรากฎว่ายังคงมีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยโควิด-19 ทยอยมายื่นคําคัดค้านอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง รวมทั้งยื่นต่อศาลจังหวัดหลายแห่ง ตลอดจนมีการโทรศัพท์มาสอบถามสถานะการยื่นคําคัดค้านของตน ศาลล้มละลายกลางจึงขอแจ้งให้ทราบว่าคําคัดค้านทุกฉบับที่ยื่นก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2565 (นัดไต่สวนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.) ศาลจะรับไว้ประกอบการไต่สวนคําร้องขอฟื้นฟูกิจการทุกฉบับ

โดยศาลล้มละลายกลาง จะประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ศาลล้มละลายกลางเป็นระยะๆ เพื่อลดขั้นตอนและความวิตกกังวลของบรรดาเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยโควิด-19 (เจอจ่ายจบ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งประกาศและสําเนาคําร้องขอฟื้นฟูกิจการให้บรรดาเจ้าหนี้ทราบตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหนี้ทราบจํานวนหนี้สินและทรัพย์สินของลูกหนี้

อนึ่ง การยื่นคําคัดค้านของบรรดาเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยโควิด-19 จํานวนมากในขณะนี้ ถือว่าเป็นคําคัดค้านการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เท่านั้น มิใช่การใช้สิทธิเพื่อขอรับชําระหนี้แต่อย่างใด หากถึงขั้นตอนที่จะต้องให้บรรดาผู้เอาประกันมายื่นคําขอรับชําระหนี้เมื่อใด ศาลล้มละลายกลางจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ศาลล้มละลายกลางต่อไป

Advertisment