ราชกิจจาฯประกาศเขตระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ระยะทางยาว 30 กม.

ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงคมนาคม กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เริ่มต้นตั้งแต่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่แยกรัชดา-ลาดพร้าวไปจนถึงอำเภอสมุทรปราการ ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ในท้องที่แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง แขวงสะพานสอง แขวงวังทองหลาง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง แขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงพัฒนาการ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง แขวงหนองบอน เขตประเวศ แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าและความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้สร้างขึ้น โดยมีระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตร เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว เส้นทางไปตามแนวถนนลาดพร้าวจนถึงทางแยกบางกะปิ

Advertisement

จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีนครินทร์เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่ทางแยกลำสาลี แนวเส้นทางจะไปตามแนวถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกต่างระดับพระราม 9 แยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดม แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามแนวถนนเทพารักษ์ สิ้นสุดเส้นทางที่จุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการที่สถานีสำโรง

โดยเป็นการก่อสร้างในท้องที่แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง แขวงสะพานสอง แขวงวังทองหลาง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง แขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงพัฒนาการ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง แขวงหนองบอน เขตประเวศ แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงประกาศกำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าดังต่อไปนี้

Advertisement

ประกาศกระทรวงคมนาคม แนวเขตรถไฟฟ้าสีหลือง

ข้อ 1 ในประกาศนี้ “อาณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า” หมายความว่า สถานีรถไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และให้รวมถึงอาคารทางขึ้น-ลงของคนโดยสาร และทางเดินระหว่างอาคารสถานีรถไฟฟ้ากับอาคารทางขึ้น-ลงของคนโดยสารด้วย ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กำหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

ข้อ 2 เขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประกอบด้วย
(1) อาณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ดังนี้

Advertisement
 • 1) สถานีลาดพร้าว
 • 2) สถานีภาวนา
 • 3) สถานีโชคชัย 4
 • 4) สถานีลาดพร้าว 71
 • 5) สถานีลาดพร้าว 83
 • 6) สถานีมหาดไทย
 • 7) สถานีลาดพร้าว 101
 • 8) สถานีบางกะปิ
 • 9) สถานีแยกลำสาลี
 • 10) สถานีศรีกรีฑา
 • 11) สถานีหัวหมาก
 • 12) สถานีกลันตัน
 • 13) สถานีศรีนุช
 • 14) สถานีศรีนครินทร์ 38
 • 15) สถานีสวนหลวง ร.9
 • 16) สถานีศรีอุดม
 • 17) สถานีศรีเอี่ยม
 • 18) สถานีศรีลาซาล
 • 19) สถานีศรีแบริ่ง
 • 20) สถานีศรีด่าน
 • 21) สถานีศรีเทพา
 • 22) สถานีทิพวัล
 • 23) สถานีสำโรง

(2) ศูนย์ซ่อมบำรุง ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กำหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

(3) อาคารจอดรถพร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารจอดรถ ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กำหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

(4) ทางรถไฟฟ้า ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กำหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

(5) อาคารโรงไฟฟ้าย่อยพร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารโรงไฟฟ้าย่อย ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กำหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ตามแผนผังท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดทำแผนที่แสดงเขตระบบรถไฟฟ้าในมาตราส่วนที่แสดงรายละเอียดได้ชัดเจนไว้ ณ ที่ทำการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และให้ประชาชนตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในแผนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงที่ตั้งเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบรถไฟฟ้าไว้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แผนที่ท้ายประกาศกำหนดเขตรถไฟฟ้าสายสีเหลือง