โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ท่านผู้หญิง 2 คน

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 จำนวน 2 คน

วันที่ 12 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 จำนวน 2 คน ดังนี้

1. ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์
2. ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชทานเหรียญรัตาภรณ์