กรมเจ้าท่าออกประกาศ การห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผล 28 ม.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 305/2565  กำหนดหน้าที่นายเรือ และคนประจำเรือ เกี่ยวกับการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงผู้ควบคุมเรือต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ฝ่าฝืนมีความผิดถูกสั่งพักใบอนุญาต หรือห้ามใช้เรือ

วันที่ 27 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 305/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่นายเรือ และคนประจำเรือ เกี่ยวกับการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงนามโดยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า และประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า  โดยที่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดอาการมึนเมาและอาจเป็นอันตรายในการควบคุมยานพาหนะ โดยเฉพาะนายเรือและคนประจำเรือที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีอาการมึนเมา ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในเรือจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือและเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารและประชาชน

Advertisement

และตามข้อที่ 8/1 ในหมวด 8 ว่าด้วยการเข้าเวรยาม ในภาคผนวกของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, STCW as amended) และมาตรา เอ-8/1 วรรค 10 ของประมวลการการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ (Seafarers’Training, Certification and Watchkeeping Code) ได้กำหนดให้รัฐภาคีต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเสพยาเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์ในขณะเข้าเวรยามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเรือ

อีกทั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ หรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง

ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย โดยให้เจ้าท่าพิจารณาสั่งงดไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกิน 2 ปี รวมถึงให้เจ้าท่าพิจารณามีคำสั่งห้ามใช้เรือ และอาจมีความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย

Advertisement

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 305/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่นายเรือ และคนประจ าเรือ เกี่ยวกับการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 305/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่นายเรือ และคนประจ าเรือ เกี่ยวกับการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 305/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่นายเรือ และคนประจ าเรือ เกี่ยวกับการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Advertisement