โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง 9 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง รวม 9 ราย หลังขอลาออก

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งรวม 2 ฉบับ มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับ ประกาศฉบับแรก ระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายธนวัฒน์ พรหมจินดา ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

Advertisement

2. นางพัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565

3. นางนฤมล วรรณกูล ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565

4. นางนงนฺช มายะการ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

01-ประกาศสำนักนายกฯ

Advertisement

ส่วน ประกาศอีกฉบับ ระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 5 ราย ดังนี้

 

1. นางเพชรสุภางค์ ธีระรัตนนุกูลชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

2. นายสมศักดิ์ แพรกม่วง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565

3. นายอิศรากรณ์ สุวรรณพย์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565

Advertisement

4. นางปนัดดา วิรัชนิดากุล ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566

5. นายเชาวลิต ฉางวัง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

02-ประกาศสำนักนายกฯ