แต่งตั้ง “โอภาส การย์กวินพงศ์” นั่งประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง “โอภาส การย์กวินพงศ์” นั่งประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม “สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย” นั่งกรรมการ

วันที่ 5 เมษายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 ธันวาคม 2563 และ 25 ตุลาคม 2565) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม รวม 11 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีนายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ เป็นกรรมการอื่นรวมอยู่ด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่ว้นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 และลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมรวม 6 คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้

1.นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ประธานกรรมการ
2.นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

แต่งตั้งปธ.องค์การเภสัชกรรม