ราชกิจจาฯประกาศแล้ว อัตราภาษีน้ำมันดีเซลใหม่ มีผลทันที 20 ก.ย.นี้

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯประกาศอัตราภาษีน้ำมันดีเซลใหม่ หลังเศรษฐาลงนามแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน-31 ธันวาคม 2566 นาน 3 เดือนเศษ ระบุเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศลดทันที 2 บาท/ลิตร มีผลหลังเที่ยงคืนนี้ 

วันที่ 19 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

               

ข้อ 1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 2. ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (ตามตาราง)

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2 บาท/ลิตร โดยมีผลในวันที่ 20 กันยายน 2566 ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนเศษ หรือตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน-31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามที่นายเศรษฐาแถลงก่อนหน้านี้ว่าจะลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2 บาท/ลิตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 นี้

Advertisement

โดยกฎกระทรวงระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ในท้ายประกาศว่า โดยที่น้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการขนส่งในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนในภาคธุรกิจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่อย่างบางจากและ ptt station ประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลลงแล้ว 2 บาท/ลิตร โดยมีผลในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป หรือหลังเที่ยงคืนของวันนี้

กฎกระทรวง ภาษีน้ำมันดีเซล

Advertisement