โปรดเกล้าฯให้ ขรก. 6 ราย ประดับเหรียญ จ๊อยน์ เซอร์วิซ คอมเมนเดชัน เมดัล

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการกองทัพบก 6 ราย ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ “จ๊อยน์ เซอร์วิซ คอมเมนเดชัน เมดัล” (Joint Service Commendation Medal) 

วันที่ 28 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญตราต่างประเทศ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการในสังกัดกองทัพบก ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ “จ๊อยน์ เซอร์วิซ คอมเมนเดชัน เมดัล” (Joint Service Commendation Medal) ซึ่งได้รับมอบจากกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา

เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี ด้วยความวิริยอุตสาหะ ประพฤติตนเรียบร้อย และสมเกียรติของกองทัพไทย ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ได้ในโอกาสอันควร จำนวน 6 ราย ได้แก่

1. จ่าสิบเอกจักรพงษ์ คำแสนเดช

2. จ่าสิบโทจิระศิษฐ์ อุดมมา

3. สิบเอกนิพนธ์ รักษาชื่อ

4. สิบเอกอดิศักดิ์ ชมภูพวก

5. สิบเอกจิระศักดิ์ แก้วพะคุณ

6. สิบเอกวิทวัฒน์ แพอยู่

ราชกิจจาฯ-28 ก.ย.2566