เปิดมาตรการคุมโควิด-19 ให้ “งดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น” หลัง ครม. มีมติไม่เลื่อนวันหยุด

แฟ้มภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไม่เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนพฤษฎาคม 2563 แล้ว จากนั้นทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 194 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 แจ้งเวียนกระทรวง กรม และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563

โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 สำหรับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชนในเรื่องช่วงเวลาดังกล่าวที่มีการหยุดต่อเนื่องหลายวัน เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ดังนี้

1. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อย่างต่อเนื่องต่อไป

2. ขอความร่วมมือประชาชนในการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น

3. ให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะระยะทางไกลทุกประเภทเพื่อขอให้พิจารณาขยายเวลาการงดให้บริการเดินรถออกไปอีกระยะหนึ่ง

4. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ/จุดสกัดเพิ่มเติม [ตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)] อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองประชาชนด้วย

5. ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในทุกระดับพิจารณาการอนุมัติ/อนุญาตการลาหยุดของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีการลาหยุดในวันที่จะมีผลเป็นการหยุดต่อเนื่องหลายวัน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ร่วมดำเนินการตามแนวทางเดียวกันนี้ด้วย

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ