ระเบียบใหม่ ใครบ้างเสี่ยงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่-ระงับใช้รถชั่วคราว

ระเบียบใหม่ ใครบ้างเสี่ยงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่-ระงับใช้รถชั่วคราว
ภาพจาก Pixabay

กางระเบียบใหม่ กรณีใดบ้างที่ผู้ขับขี่เสี่ยงจะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 กรณี เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบ ว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2565

สาระสำคัญระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่า ผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเอง หรือผู้อื่น

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมวินัยจราจรของผู้ขับขี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ แก่ความปลอดภัยสาธารณะและสวัสดิภาพของประชาชน

โดยข้อ 3 ในระเบียบนี้ ระบุ “สภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น” หมายความว่า สภาพของร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม มีปัญหาการตัดสินใจ หรือมีกรณีอื่น ๆ ที่เห็นได้ว่า ทำให้บุคคลนั้น ซึ่งหากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

(1) มีสภาพร่างกาย มีอาการป่วยด้วยโรคหรือสภาวะของโรคที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับรถในขณะนั้น ได้แก่ มีอาการง่วงนอน อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ลมชัก ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ำ แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดตามมาตรา 43 (1) หรือมีอาการอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา หรือของเมาอย่างอื่น แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดตามมาตรา 43 (2) เป็นต้น

(2) มีสภาพจิตใจ หรือภาวะทางอารมณ์แปรปรวนที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับรถในขณะนั้น เช่น ก้าวร้าว อารมณ์ร้าย แสดงอารมณ์ใส่ผู้อื่นอย่างรุนแรง

(3) มีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสามารถหรือทักษะในการขับรถในขณะนั้น