สัตวแพทย์ ย้ำเนื้อไก่ไทยมาตรฐานสูง ปลอดสาร ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

ประเทศไทยมีการผลิตและส่งออกเนื้อไก่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ โดยล่าสุดประเทศซาอุดีอาระเบียอนุญาตนำเข้าไก่สดแช่เย็น-แช่แข็ง และแปรรูปจากประเทศไทย นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย  ซาอุฯนับเป็นตลาดที่บริโภคเนื้อไก่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก การได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สะท้อนให้เห็นถึง ตลอดห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อไทยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอาหาร  การตระหนักและยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์  ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ จนเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับระดับโลก   

อุตสาหกรรมการเลี้ยงและผลิตสัตว์ปีกในประเทศไทยมีมาตรฐาน Good Agriculture Practices (GAP) เป็นแนวทางด้านการปฏิบัติที่ดีทางด้านการเกษตรเกี่ยวข้องกับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งเป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบคอมพาร์ตเมนต์ที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก โดยมีหลักการทางด้านมาตรฐานระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) และมาตรฐานการควบคุมและเฝ้าระวังโรค (Disease Surveillance System) เป็นแนวทางในการเลี้ยงสัตว์ปีก ดังนั้น ระบบคอมพาร์ตเมนต์จึงเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนในการจัดการการเลี้ยงไก่ของไทยให้มีความปลอดภัย สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้

ส่วนข้อสงสัยจากคนบางกลุ่มที่ยังเชื่อว่ามีการฉีดสารฮอร์โมนเร่งโตในไก่นั้น เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศเพิกถอนทะเบียนยาฮอร์โมนชื่อ Hexoestrol หรือที่เราคุ้นเคยในกลุ่มฮอร์โมนตระกูล estrogen ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งหากมีการลักลอบใช้ ถือว่ามีความผิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะเดียวกันด้วยความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิตไก่ไทย การปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีก มีการเลี้ยงในโรงเรือนที่เหมาะสม ให้อาหารและน้ำสะอาดเพียงพอ ไม่ทำให้สัตว์รู้สึกเครียด เจ็บป่วย ส่งผลให้ไก่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ตามพันธุกรรม ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเร่งการเจริญเติบโต ที่สำคัญ ประเทศผู้นำเข้าไก่เนื้อของไทย ทั้งญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป เข้มงวดกฎเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสูงมาก (Sanitary and Phytosanitary : SPS)

นอกจากนี้ ภายใต้กระบวนการเลี้ยงไก่ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นหลักสวัสดิภาพ ควบคู่กับการกำกับดูแลจากกรมปศุสัตว์ ในกระบวนการผลิตไก่เนื้อยังมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อทั้งในส่วนหัว คอ ปีก อวัยวะภายในเพื่อส่งห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ตรวจสารพิษ สารตกค้าง ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจำหน่ายไปยังผู้บริโภค โดยมีการควบคุมจากกรมปศุสัตว์ จึงสามารถยืนยันอีกเสียงเพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคว่า ไก่ที่เลี้ยงในปัจจุบันมีความปลอดภัยทางด้านอาหาร และมีคุณภาพสูง ในส่วนของผู้บริโภค ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากแหล่งที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ปรุงสุกก่อนรับประทาน เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อไก่ปลอดภัย ปลอดสาร ปราศจากเชื้อโรค


ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์