ครม.ผ่านกฎเหล็กคุม “ล้ง” สกัดผลผลิตด้อยคุณภาพไปจีน

longdurian

นายชลธี นุ่มหนู นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวผ่านร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียน สำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เป็นมาตรฐานบังคับเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก เพื่อปกป้องการส่งออกทุเรียนมูลค่ากว่าแสนล้านบาท คาดว่าจะมีผลใช้บังคับปี 2568

สรุปสาระสำคัญมาตรฐานสินค้าเกษตร เลขที่ มกษ. 9070-2566 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เป็นมาตรฐานบังคับ

เช่น ล้งต้องมีมาตรการตรวจสอบความแก่ของผลทุเรียน ก่อนรับเข้าสู่การจัดการ ต้องตรวจพินิจลักษณะภายนอกของผลทุเรียนทุกผลจากทุกรุ่น มีการคัดแยกผลทุเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และทำการแยกไว้ต่างหากในบริเวณที่ติดป้ายบ่งบอกชัดเจน ห้ามนำเข้าสู่การจัดการและห้ามนำไปจำหน่ายเพื่อบริโภคสดและต้องบันทึกข้อมูลการคัดแยก และการจัดการกับผลทุเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน

ทุเรียนป้ายแดง

มีการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน ต้องตรวจสอบความแก่ของผลทุเรียน โดยนำผลทุเรียนที่ผ่านการคัดแยกแล้วว่าเป็นผลทุเรียนแก่มาตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน ซึ่งน้ำหนักจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

Advertisment

ผู้ควบคุมการเก็บเกี่ยวต้องมีความรู้ความชำนาญ และมีหลักฐานแสดงว่าได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบเรื่องการเก็บผลทุเรียนแก่ หรือได้รับการประเมินความสามารถโดยล้ง หรือได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบเรื่องการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนแก่จากหน่วยงานภาครัฐ โดยกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา