ผู้ว่าฯ ตาก อนุมัติเปิดช่องทางนำเข้า-ส่งออก ชายแดนไทย-เมียนมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยฯ ขออนุมัติเปิดช่องทางสำหรับขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากรมาตรา 86 วรรค 2 ซึ่งมีการพิจารณาหารือการขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออกในช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ และพิจารณาขอผ่อนผันเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ เพื่อขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก (ข้าวโพด)

นอกจากนี้ได้พิจารณาการขออนุมัติเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯในพื้นที่อำเภอพบพระ จำนวน 5 ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางบ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ 3 ต.วาเล่ย์ ประเภทสินค้าพืชเกษตร ซึ่งได้รับการอนุมัติให้เปิดได้ ส่วนอีก 4 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางบ้านมอเกอไทย หมู่ 1 ต.วาเล่ย์ ประเภทสินค้าพืชเกษตร, ช่องทางบ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ 3 ต.วาเล่ย์ ประเภทสินค้าพืชเกษตร, ช่องทางบ้านห้วยแล้ง หมู่ 10 ต.ช่องแคบ ประเภทสินค้าพืชเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภค และช่องทางบ้านหมื่นฤาชัย หมู่ 5 ต.พบพระ ประเภทสินค้า สินค้าเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขณะเดียวกันได้พิจารณาขออนุมัติเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 6 ประกอบด้วย ช่องทางเดิม จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 11 และช่องทางที่ 36 หมู่ 3 ต.ท่าสายลวด ได้รับการอนุมัติ, ในส่วนช่องทางใหม่ที่ขออนุมัติ อีกจำนวน 4 แห่ง ได้รับอนุมัติ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ช่องทางบ้านแม่กุหลวง หมู่ 1 ต.แม่กุ ประเภทสินค้า อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องอุปโภคบริโภค

และช่องทางบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ 9 ต.แม่กุ ประเภทสินค้า อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องอุปโภคบริโภค ในส่วนช่องทางอีก 2 แห่ง ได้แก่ ช่องทางบ้านดอนไชย หมู่ 6 ต.แม่ตาว ประเภทสินค้า อุปกรณ์เกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ และช่องทางบ้านใหม่ริมเมย หมู่ 10 ต.แม่กาษา ประเภทสินค้า อุปกรณ์เกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ทั้งนี้ ช่องทางที่อนุมัติให้เปิดผู้ยื่นขออนุญาตต้องไปขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ส่วนช่องทางที่ไม่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ หากโอกาสต่อไป มีความเหมาะสม ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถนำเรื่องเข้าขอพิจารณาจากคณะกรรมการฯได้อีกครั้ง

 

Advertisement