เปิดประวัติ แพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เปิดประวัติ นางแพตริเซีย มงคลวนิช จาก ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง รวม 13 ราย หนึ่งในนั้นมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ขยับจากตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง มานั่งเก้าอี้ใหญ่ อธิบดีกรมสรรพากร และนับเป็นผู้บริหารผู้หญิงคนแรกที่เป็นอธิบดีกรมสรรพากร

นอกจากตำแหน่งเก้าอี้ใหญ่อย่างอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว อีกตำแหน่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และถือเป็นกรมใหญ่อีกกรมหนึ่ง คือ เก้าอี้อธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งนอกจากจะรับผิดชอบเรื่องเงินเดือนของข้าราชการทั้งระบบ การเบิกจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ แล้ว

               

ยังต้องมีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนำเงินส่งคลัง และการถอนคืนเงินรายได้ของส่วนราชการ เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ด้วย

และในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ของกระทรวงการคลัง นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นหญิงแกร่ง หญิงเก่ง อีกคนหนึ่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่

สำหรับ นางแพตริเซีย มงคลวนิช ประวัติการศึกษา จบจากรัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท M.A.(Development Policy and Public Administration), University of Wisconsin-Madison, U.S.A. ปริญญาโท LL.M.(Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.

ประวัติการทำงาน
2562-2566 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2561-2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2560-2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) / รองอธิบดีกรมสรรพากร
2557-2560 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี

ความรู้ความชำนาญ

  • ด้านการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ

-การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับการวางแผนการบริหารหนี้สาธารณะ การก่อหนี้ การค้ำประกันและการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ผ่านการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดและพลวัตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

-การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ/แผนงานให้ประสบผลสำเร็จ

  • ด้านภาษีอากร ภาษีระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน และการธนาคาร

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด
กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม