3 มาตรการรัฐบาล กระตุ้นการบริโภคได้เท่าไร

สามโครงการรัฐกระตุ้นการบริโภคเท่าไร

รัฐบาลโชว์ยอดการใช้จ่าย 3 โครงการกระตุ้นการบริโภค ขณะที่ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์และ 7 หน่วยงาน ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค

วันนี้ (10 ..65) นายอนุชา บูรพชัยศรี   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยยอดรวมการใช้จ่ายภาครัฐและประชาชน ภายใต้ “มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565”   วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 23.00 ผู้ใช้สิทธิ สะสม รวม 32.15 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสมรวม 16,126.4 ล้านบาท   แบ่งเป็น

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 

 • มีผู้ใช้สิทธิสะสม 20.16 ล้านคน
 • ยอดใช้จ่ายสะสม 13,740.7 ล้านบาท
 • แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 6,957.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 6,783.4 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 

 • มีผู้ใช้สิทธิสะสม 11.24 ล้านคน
 • ยอดใช้จ่ายสะสม 2,237.3 ล้านบาท

3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3   

 • มีผู้ใช้สิทธิสะสม 747,751 คน  ยอดใช้จ่ายสะสม 148.4 ล้านบาท

ขณะที่  มีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565   เวลา 15.00 ทั้งสิ้น 8,339,614 ราย  ผ่านเว็บไซต์ 6,060,687 ราย และหน่วยงานรับลงทะเบียน 2,278,927 ราย 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรก เมื่อ 5 กันยายน 2565 ถึงปัจจุบันยังไม่พบการรายงานปัญหาอุปสรรคจากหน่วยรับลงทะเบียน มีเพียงข้อสงสัยของประชาชนที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้รวบรวมและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว 

อาทิ “คู่สมรส” สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยาหากมีคุณสมบัติก็มีสิทธิ ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ” และผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน 

โดยกระทรวงการคลังแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด  โดยเฉพาะ 5 ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน  เพราะจะไม่สามารถแก้ไขได้หากระบบได้มีการบันทึกข้อมูลแล้ว เป็นต้น  

สำหรับประชาชนที่คุณสมบัติตรงเงื่อนไขโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) 
 2. ธนาคารออมสิน 
 3. ธนาคารกรุงไทย 
 4. สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ  
 5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ 
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

ซึ่งในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ยังสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า ได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม นี้ ซึ่งหน่วยบริการเมื่อรวมสาขาธนาคารทั่วประเทศแล้วมีมากกว่า 7,000 แห่ง รัฐบาลเชื่อว่า จะช่วยกลุ่มเปราะบางด้านรายได้ที่ตกหล่น ให้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือภาครัฐมากครอบคลุมมากที่สุด

                           

Advertisement