ครม.ไฟเขียว ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเฟส 3 ใช้เงิน 3.6 หมื่นล้าน

สนามบินดอนเมือง
ภาพ: ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

ครม.ไฟเขียวพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส 3 ใช้เงินลงทุน 3.6 หมื่นล้าน คาดรองรับผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. วงเงินลงทุน 36,829.499 ล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ทั้งระบบขนถ่ายผู้โดยสารทางอากาศและทางภาคพื้น มีประสิทธิภาพและลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน รองรับปริมาณจราจรทางอากาศและผู้โดยสาร รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบิน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแนวทางดำเนินการ ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มงานที่ 1 : งานพัฒนาด้านทิศใต้ เช่น งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น เป็นชานชาลาจอด รับ-ส่งผู้โดยสาร

กลุ่มงานที่ 2 งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ และงานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ / อาคารสำนักงานสายการบิน / อาคารรับรองพิเศษ VVIP

กลุ่มงานที่ 3 : งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน เช่น งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือพร้อมทางขับเชื่อม

กลุ่มงานที่ 4 : งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุง อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2-4

กลุ่มงานที่ 5 : งานสนับสนุนโครงการพัฒนา ได้แก่ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

กลุ่มงานที่ 6 : งานสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานจ้างติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะ การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการ

วงเงินลงทุน 36,829.499 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากภายใน คือเงินรายได้ของ ทอท. เป็นอันดับแรก และหากสภาพคล่องจากการดำเนินงานไม่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ จึงจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาชดเชย

นายอนุชากล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินการแบ่งออกเป็น 1.งานออกแบบ ปีงบฯ 64-66 2.งานก่อสร้าง ปีงบฯ 66-72 ทั้งนี้ ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองมีอาคารผู้โดยสารจำนวน 2 อาคาร และมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารรวม 30 ล้านคนต่อปี


ซึ่ง ทอท.มองว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมืองและพัฒนาให้เต็มศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นระดับจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศและภายในประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการอยู่ในปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รองรับปริมาณจราจรทางอากาศและผู้โดยสาร