เพื่อไทย ชงแก้รัฐธรรมนูญ ให้รัฐประหารเป็นกบฏ ไม่มีอายุความ

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เสนอ รัฐธรรมนูญใหม่ ให้รัฐประหารถือเป็นกบฏ ไม่มีอายุความ ไม่มีนิรโทษกรรม

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เสนอ รัฐธรรมนูญใหม่ ให้รัฐประหารถือเป็นกบฏ ไม่มีอายุความ ไม่มีนิรโทษกรรม

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดยแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ต้องยอมรับว่าในประเทศเสรีประชาธิปไตยนั้น รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ของประเทศ มีความสําคัญทั้งในเชิงการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม หากบ้านเมืองมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็จะส่งเสริมให้ระบบการเมืองมีความเข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศมีความเจริญเติบโตและพัฒนาก้าวหน้าไปได้ ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศก็ย่อม ได้รับประโยชน์โดยทั่วถึง

แต่หากได้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและขาดการยอมรับของ ประชาชน นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และผู้รับผลกระทบโดยตรง ก็คือประชาชนโดยรวม ดังนั้น รัฐธรรมนูญที่ดีจึงต้องมีความเป็นประชาธิปไตยสูง หลักนิติรัฐนิติ ธรรมต้องได้รับการเคารพและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด บทบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การจัดสรรอํานาจให้แก่องค์กรต่างๆ ต้องเป็นไป อย่างเหมาะสม ไม่มีองค์กรใดอยู่เหนือองค์กรอื่นจนขาดการตรวจสอบการใช้อํานาจ สถานการณ์ ของประเทศในปัจจุบันต้องการและมีความจําเป็นที่ต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าที่ผ่านมารัฐธรรมนูญของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีผลพวงมาจากการรัฐประหารซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งอันสําคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่มีผลพวงมาจากการรัฐประหารของ คสช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการสืบทอดอํานาจของ คสช. และ ความมีอคติทางการเมืองของผู้ร่างและคนที่อยู่เบื้องหลัง เนื้อหาก็ขาดความเป็นประชาธิปไตย ที่มาก็ขาดความชอบธรรม

แต่ด้วยเกราะป้องกันหรือกําแพงที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลไกในรัฐธรรมนูญของผู้ร่าง แม้สมาชิกรัฐสภาและประชาชนจะพยายามร่วมกันในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หลายครั้ง แต่ก็ไม่สําเร็จ เพิ่งสําเร็จครั้งแรกเรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้งเท่านั้น แต่กลไกอื่นๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคและปัญหาสําคัญยังคงไม่สามารถแก้ไขได้

สําหรับพรรคเพื่อไทยนั้น มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการจัดทําหรือการให้ได้มา ซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็น “รัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” โดยพรรคได้เสนอให้มีการจัดทํา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งยังคงรูปแบบของรัฐและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติและให้มีสภา ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมายกร่าง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ ตัดวงจรอุบาทก์ คือการรัฐประหาร พรรคมีข้อเสนอให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่า การรัฐประหารถือเป็นกบฏ คดีไม่มีอายุความ และจะนิรโทษกรรมไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ องค์กรและหน่วยงานของรัฐยอมรับคณะรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์ โดยให้ถือว่าหลักการดังกล่าว เป็นประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ พรรคจึงขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และได้โปรดร่วมแรงร่วมใจกัน ผลักดันให้การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสําเร็จเพื่อสะท้อนถึงการมีส่วนร่วม และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ในเบื้องต้นขอเชิญชวนพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันแก้อุปสรรคสําคัญเร่งด่วนของบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในบทเฉพาะกาล เพื่อให้การเลือกนายกรัฐมนตรีกระทําในสภา ผู้แทนราษฎรตามที่บทบัญญัติหลักกําหนดไว้ ด้วยการเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีควรมา ด้วยกติกาที่เป็นธรรม เสมอภาค สะท้อนเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนที่แท้จริงผ่านการเลือกตั้ง


พร้อมกับสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ให้นายกรัฐมนตรี มีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและ ความต้องการของประชาชนจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลที่ประเทศเสรี ประชาธิปไตยทั่วโลกได้ปฏิบัติกันมาตลอด