จับตาวาระ ครม.เวนคืนที่ดินบางบอน ตั้งงบซื้อรถเมล์ EV ห้ามส่งออกทราย

ประยุทธ์ ประชุม ครม

จับตาวาระ ครม. กระทรวงการคลังขอขยายเพดานอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานยาสูบ มหาดไทย ขอความเห็นของร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินบางบอน เปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้าใน กทม. ฟากพาณิชย์ขอให้ทรายเป็นสินค้าต้องห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ป.ป.ท.ขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการเกิน 1,000 ล้านบาท ก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ท.

วันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

กระทรวงการคลังขอความเห็นชอบให้ยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานโดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงานตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น

Advertisement

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขออนุมัติโครงการให้บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กรของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)

กระทรวงพาณิชย์ขอขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น ขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA)

Advertisement

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570

กระทรวงอุตสาหกรรมขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จำกัด ที่จังหวัดชัยนาท

กระทรวงสาธารณสุขขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

Advertisement

กระทรวงยุติธรรมขออนุมัติการสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

ขออนุมัติโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอถอนร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติ ปปง. พ.ศ. 2542 และเสนอร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ….

กระทรวงต่างประเทศเสนอผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 2/2565

กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ….

เรื่องเพื่อทราบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี