เปิดชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน รวมไทยสร้างชาติ โควต้าประยุทธ์-อดีต ปชป.

เปิดชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน รวมไทยสร้างชาติ

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ส่ง 100 รายชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 10 ลำดับแรก มีทั้งนักการเมืองสายตรง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตโควต้ารัฐมนตรีพลังประชารัฐ (พปชร.) อดีตแกนนำประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

วันที่ 4 เมษายน 2566 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ยื่นบัญชี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน เพื่อลงรับสมัครเลือกตั้ง 2566 โดยระบุในใบนำส่งรายชื่อต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่า

ข้าพเจ้า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรคอยู่ ณ บ้านเลขที่ 35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2279-2112 และเป็นพรรคการเมืองที่มีนายทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ขอยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค จำนวน 100 คน มีรายชื่อเรียงตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ 100 คน ประกอบด้วย 10 ชื่อแรกที่ส่วนใหญ่เป็นโควตาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์

1 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
2 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
3 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
4 หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร
5 นายสุชาติ ชมกลิ่น
6 นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
7 นายวิทยา แก้วภราดัย
8 นายชัชวาลล์ คงอุดม
9 นายจุติ ไกรฤกษ์
10 นายธนกร วังบุญคงชนะ

ในท้ายจดหมายนำส่ง ระบุว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561”

“และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และการคัดเลือกได้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับ ของพรรคการเมือง”

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

ลำดับที่ 1 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
ลำดับที่ 2 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
ลำดับที่ 3 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
ลำดับที่ 4 หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร
ลำดับที่ 5 นายสุชาติ ชมกลิ่น
ลำดับที่ 6 นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
ลำดับที่ 7 นายวิทยา แก้วภราดัย
ลำดับที่ 8 นายชัชวาลล์ คงอุดม
ลำดับที่ 9 นายจุติ ไกรฤกษ์
ลำดับที่ 10 นายธนกร วังบุญคงชนะ

ลำดับที่ 11 นายเกรียงยศ สุดลาภา
ลำดับที่ 12 นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง
ลำดับที่ 13 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
ลำดับที่ 14 นายอนุชา บูรพชัยศรี
ลำดับที่ 15 นายเสกสกล อัตถาวงศ์
ลำดับที่ 16 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตร
ลำดับที่ 17 นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์
ลำดับที่ 18 นางสาวทิพานัน ศิริชนะ
ลำดับที่ 19 นายโรจน์พิศาล อินทรักษ์
ลำดับที่ 20 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ลำดับที่ 21 พ.อ.เพื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
ลำดับที่ 22 นายชุมพล กาญจนะ
ลำดับที่ 23 นายสามารถ มะลูลีม
ลำดับที่ 24 นายโกวิทย์ พวงงาม
ลำดับที่ 25 นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ
ลำดับที่ 26 นายสยาม บางกุลธรรม
ลำดับที่ 27 นางบุญญาพร นาตะธนภัทร
ลำดับที่ 28 นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
ลำดับที่ 29 นายวินท์ สุธีรชัย
ลำดับที่ 30 นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์

ลำดับที่ 31 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
ลำดับที่ 32 นายพีระภัฏ บุญเจริญ
ลำดับที่ 33 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
ลำดับที่ 34 นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล
ลำดับที่ 35 นายวิฑูร กรุณา
ลำดับที่ 36 นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
ลำดับที่ 37 นายภิเษกศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์
ลำดับที่ 38 นายจงรักภักดี ญาณวินะโย
ลำดับที่ 39 นายพลพนธ์ แตงอ่อน
ลำดับที่ 40 นายธนดี หงษ์รัตนอุทัย

ลำดับที่ 41 นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย
ลำดับที่ 42 นายวิเชษฐ์ ชูชื่น
ลำดับที่ 43 นายนพดล พรหมภาสิต
ลำดับที่ 44 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง
ลำดับที่ 45 นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์
ลำดับที่ 46 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
ลำดับที่ 47 นายสุรพล แสวงศักดิ์
ลำดับที่ 48 นายพีระ จันทร
ลำดับที่ 49 นางสาวนันทนัช แสงทอง
ลำดับที่ 50 นางสาวกัญจน์ณิชา เดชธนาพันธ์

ลำดับที่ 51 นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์
ลำดับที่ 52 นายชินกร ก้าววิทยาคม
ลำดับที่ 53 นายอำนวย จันทมนตรี
ลำดับที่ 54 นายพรเทพ จันทร์จิระศานติ์
ลำดับที่ 55 นายชัยยุทธิ์ สงวนแก้ว
ลำดับที่ 56 นายสมหวัง อัสราษี
ลำดับที่ 57 นายเสกสรรค์ อุ่นอ่อน
ลำดับที่ 58 นายอนันต์ ทองอุ่น
ลำดับที่ 59 นายไทย์ธน รุ่งเรือง
ลำดับที่ 60 นายสราวุธ ศุภรมย์

ลำดับที่ 61 นางนัยนา ใคลลัดดา
ลำดับที่ 62 นางอัมราพร มุ้งทอง
ลำดับที่ 63 นายจำลอง ครูฑขุนทต
ลำดับที่ 64 พ.ต.ท. สุรทิน พิมานเมฆินทร์
ลำดับที่ 65 นางสาวรัตนาวรรณ สุขศาลา
ลำดับที่ 66 นายอานนท์ แสนน่าน
ลำดับที่ 67 นายวันเฉลิม กุนเสน
ลำดับที่ 68 นางสาวศิริรัตน์ สิริโชควงศ์สกุล
ลำดับที่ 69 นางสาวสิริยากร สินกัน
ลำดับที่ 70 นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์

ลำดับที่ 71 จ.ส.ต.พันแสน เสือพริก
ลำดับที่ 72 นายสิทธิพงศ์ วงศ์เลิศศักดิ์
ลำดับที่ 73 นายภูมินทร์ วรปัญญา
ลำดับที่ 74 นายสมัย เจริญช่าง
ลำดับที่ 75 นายสุรศักดิ์ เดือนแจ่ม
ลำดับที่ 76 นายสุพจน์ เดชะผล
ลำดับที่ 77 นายพินิจ สิทธิโห
ลำดับที่ 78 นายอวยชัย วะทา
ลำดับที่ 79 นางสาวพวงผกา กงเพชร
ลำดับที่ 80 นางสาวอลิษา องศารา

ลำดับที่ 81 นายไพโรจน์ ไชยบัณฑิต
ลำดับที่ 82 นายธำรงเกียรติ ส่องศิรี
ลำดับที่ 83 นายทรงยศ บุญบำรุงชัย
ลำดับที่ 84 นายภสุ จันทร์สม
ลำดับที่ 85 นายภาณุ ยนต์สุข
ลำดับที่ 86 นางอุตมพร ปรานมนตรี
ลำดับที่ 87 จ.อ.ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์
ลำดับที่ 88 นางสาวณิชกานต์ สิงขจร
ลำดับที่ 89 นางสาวธันย์ชนิตา วัฒนสินธุ์
ลำดับที่ 90 นายอุดมศักดิ์ สุวรรณธนะ

ลำดับที่ 91 นางสาวศุภิชชญา พลโยธา
ลำดับที่ 92 นางสาวปาณัสม์ษญา แก้วก๋าคำ
ลำดับที่ 93 นางสาวปัณวราภรณ์ อัมพวัลย์
ลำดับที่ 94 นายธิติวุฒิ ตั้งก้องเกียรติ
ลำดับที่ 95 นายสมโภช โชติชูช่วง
ลำดับที่ 96 นายสุพัฒ ชาตรี
ลำดับที่ 97 นายภาคิน สมมิตรธนกุล
ลำดับที่ 98 นายไพฑูรย์ หอมกลุ่น
ลำดับที่ 99 นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร
ลำดับที่ 100 นางสาวณัฏฐ์อริญ เรืองสมบัติ