จับตาวาระ ครม. หนี้สาธารณะพุ่ง 10.79 ล้านล้าน ตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาคนใหม่

ประชุม ครม. 4 เมษายน 2566 ประยุทธ์

จับตาวาระ ครม.กระทรวงการคลัง รายงานหนี้สาธารณะ 10,797,505.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.23 ต่อจีดีพี ชงกฎกระทรวงกำหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ ตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีวาระดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ขอปรับปรุงมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ 4 เรื่อง ได้แก่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ พ.ศ. …

Advertisement

กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สำหรับอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

กระทรวงการคลังขอความเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. …

เรื่องเพื่อทราบ 7 เรื่อง ได้แก่

กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรา 165 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2565 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565)

กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 10,797,505.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.23 ต่อจีดีพี ยังเกินเพดานหนี้สาธารณะร้อยละ 70 ต่อจีดีพี

เรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล 2 เรื่อง ได้แก่

กระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์ส่งออกของไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566 และไตรมาสแรกของปี 2566 และสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนเมษายน 2566

กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4/2565 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1/2566 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมกราคม 2566