นิด้าโพลเผย 1 ปี ผู้ว่าฯชัชชาติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจผลงาน

NIDA Poll ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ผลงาน 1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจผลงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ยังมองการแก้ปัญหาปากท้อง ทำได้ไม่ค่อยดี

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.20 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 2. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 4. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 5. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 6. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.10 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 7. การสนับสนุนการกีฬา ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 8. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 9. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 10. การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น ในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 11. การจัดระเบียบการชุมนุม ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.55 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 12. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 13. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 14. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 15. การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.30 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 16. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 17. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่า

 • ร้อยละ 47.45 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ เป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 • ร้อยละ 27.75 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ ลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน
 • ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร
 • ร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม