ในหลวง โปรดเกล้าฯ ชัยธวัช ตุลาธน เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ชัยธวัช ตุลาธน’ หัวกน้าพรรคก้าวไกล เป็น ‘ผู้นำฝ่ายค้าน’

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าบริหารประเทศ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2566 และพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เลือก นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นหัวหน้าพรรค แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชัยธวัช ตุลาธน เป็น ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร