คสช.แจงสถิติศูนย์รับร้องเรียนครบ 1 เดือน ตรวจสอบแล้ว 129 เรื่อง ฟันจนท.เอี่ยวอิทธิพล-ทุจริต

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการความคืบหน้า ภายหลังจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า จากการทำงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ในห้วง 1 เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจแจ้งข้อมูลหลากหลายผ่านทั้ง 3 ช่องทางเป็นจำนวนถึง 1,320 เรื่อง แยกเป็น ผ่านสายด่วน 668 เรื่อง, ตู้ ปณ. 433 เรื่อง, แจ้งด้วยตนเองในส่วนกลาง 102 เรื่อง และแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องในภูมิภาค หน่วยทหารทั่วประเทศอีก 117 เรื่อง โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประพฤติมิชอบ และการขอความช่วยเหลือในเรื่องของความเดือดร้อน อาทิ ปัญหาที่ดินทำกิน ข้อพิพาททางกฎหมาย การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เป็นต้น ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ โดยคณะทำงานกลั่นกรองได้นำข้อมูลทุกเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า จากการร้องเรียน สรุปได้ ดังนี้ 1.เป็นเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งเรื่องให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 129 เรื่อง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ ศอตช. 2.เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน แต่ไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งเรื่องให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 666 เรื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนตามช่องทางของรัฐบาล 3.เป็นเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 110 เรื่อง ได้ส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการสอบสวนแล้ว 4.เป็นเรื่องร้องเรียนที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ และรอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้อง 11 เรื่อง โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในห้วงต่อไป และ 5.เป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้ 404 เรื่อง

“ขอขอบคุณประชาชนที่ได้ให้ความไว้วางใจแจ้งข้อมูลการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคสช.ในเรื่องการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งการแจ้งข้อมูลผ่าน 3 ช่องทาง จะให้ความสำคัญกับเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอันดับแรกก่อน จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชนใช้ช่องทางร้องเรียนให้เหมาะสม และขอได้รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อการนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป” รองโฆษกคสช. กล่าวและว่า หากเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยเฉพาะกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ จะเร่งรัดติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวให้เป็นผลโดยเร็วเป็นกรณีพิเศษด้วย

 

ที่มา มติชนออนไลน์