สภา กทม. เคาะงบประมาณปี 65 จบที่ 7.9 หมื่นล้านบาท

สภา กทม. เคาะงบประมาณปี 65 จบที่ 7.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5%

วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภากทม.) มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนกว่า 79,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,404 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.5% แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร 78,979 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 875 ล้านบาท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพรวมการตั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานคร โครงการในความดูแลของสำนักต่างๆ รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อาทิ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้คำนึงถึงแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นหลักสำคัญ

เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล การเสนอของบประมาณของกรุงเทพมหานครควรพิจารณารายการหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ควรจัดสรรงบประมาณ เช่น งบบุคลากร งบประมาณโครงการให้ครบตามจำนวนงบประมาณที่จะต้องจ่ายจริง โดยไม่ยืมเงินสะสมมาจ่าย เพื่อลดภาระผูกพันงบประมาณในปีต่อไปและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง 

รวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ การตั้งงบกลางควรมีรายการงบประมาณที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ที่มีความร้ายแรงด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมโครงการ สัมมนาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด หน่วยงานควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดอบรมหรือปรับเป็นรูปแบบการจัดอบรมด้วยระบบทางไกล (Online) ตามความเหมาะสม 


พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่กรุงเทพมหานครได้นำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ ทำให้หน่วยงานและคณะกรรมการต้องใช้ระยะเวลาในการร่วมกันพิจารณานานขึ้นเพื่อความถูกต้องและรอบคอบ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณสภากรุงเทพมหานครที่ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจและทุกโครงการของกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้รวบรวมข้อสังเกตทั้งหมดไปชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ